U psów oznaczono do tej pory 13 grup krwi. Badana jest grupa DEA 1,1, która powoduje powstawanie przeciwciał, które to przeciwciała mogą prowadzić po 1-2 tygodniach do opóźnionej hemolizy krwi, a w przypadku powtórnej transfuzji do ostrej reakcji poprzetoczeniowej.

U kotów występują trzy grupy krwi – A, B i AB. Najczęsciej występuje grupa A, rzadziej grupa B, a wyjatkowo grupa AB. U kotów występją alloprzeciwciała przeciwko grupom krwi, z tego powodu wskazane jest przed każdą transfuzją oznacznie grupy krwi u dawcy i biorcy. Ponadto u kotów istnieje ryzyko wystąpienia hemolitycznej choroby noworodków (izoerytrolizy) w sytuacji, gdy kocięta z grupą krwi A lub AB urodzone są przez kotkę z grupą krwi B.